தொடர்புகளுக்கு

Thinappuyal News,
Tekkawatta,
Kandy Road,
Vavuniya.

TP :024-2227558
Fax :024-2227558,
Hotline :0711850885